Teatr jako narzędzie wychowania

 

7 edycję Dialogów o wychowaniu koncentrujemy wokół tematu: Teatr jako narzędzie wychowania. Ten element działalności pedagogicznej, ks. Bosko dał ówczesnym salezjanom-wychowawcom jako środek wychowawczy. Dziś rozumiemy działalność teatralną, dar dla całej Rodziny Salezjańskiej i wszystkich wychowawców, zgodnie z zamysłem Ojca i Nauczyciela młodzieży (Jan Paweł II, List apostolski Iuvenum Patris w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko, Watykan 01.1988), jako element składowy tożsamości tych instytucji wychowawczych, które określają się jako „z ducha salezjańskie”, a więc swoją misję realizują zgodnie z ideami systemu prewencyjnego Wychowawcy z Turynu. Do takich odbiorców kierowana jest 7 edycja Dialogów o wychowaniu.

Aby przybliżyć zamysły, które kierują organizatorami Dialogów o wychowaniu (7), przytaczamy poniżej fragmenty tekstu ks. Mariana Lewko (1936-2002), profesora Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, polonisty, historyka sztuki, i przede wszystkim salezjanina – wychowawcy. Wydaje się bowiem, że jego namysł nad rolą teatralnej formy w dydaktyce i wychowaniu, odzwierciedla myśl ks. Bosko w rozumieniu jej ulokowania i funkcji, jako jednego z istotnych czynników duchowości salezjańskiego systemu prewencyjnego.

„Intuicja podpowiedziała ks. Bosko, że w tej formie rozrywki, jaką jest teatr, łączącej zabawę z możliwością głębokiego przeżycia, pedagog ma niezwykłego sojusznika w doskonaleniu charakteru młodzieży, ponieważ teatr jest w mocy oddziaływać pozytywnie zarówno na tych, którzy grając przechodzą transformację, przeistaczają się na scenie w kogoś innego niż jest się nim w życiu, jak i na tych, którzy oglądając przedstawienie ulegają urokowi tej transformacji. „Teatrzyk” jako jedna z form wychowawczych w pedagogii ks. Bosko ma swoje znaczące, nienaruszalne miejsce, jest elementem składowym tożsamości Zgromadzenia Salezjańskiego w jego powołaniu do zadań wychowawczych. W życiu domów salezjańskich, za aprobatą Świętego, stał się czymś tak naturalnym, że uważa się go za rzecz zwyczajną, a jego brak odczuwa się w organizmie domu jako rodzaj schorzenia. (…)

Teatr bawi, ale i poucza, dostarcza poznania, jednocześnie ma to do siebie, że stwarza możliwości daleko idącej międzyludzkiej więzi, zespolenia ludzi wokół przeżywanego zdarzenia, które uobecnia się w grze aktorów. To communio, tak ważne w liturgii i obrzędowości Kościoła, przeżyciu teatralnemu nadaje religijną powagę, sprowadzając biorących udział w spektaklu na drogę autorefleksji, wewnętrznego oczyszczenia. Święty rozumiał te mechanizmy, szukając w nich sprzymierzeńca w obdarowywaniu (…) treściami moralnie pozytywnymi. Posługując się tym środkiem wychowawczym, wytyczał dla swojego „teatrzyku” trzy podstawowe cele: „rozweselać, wychowywać, pouczać, przede wszystkim pod względem moralnym” (ks. M. Lewko SDB, Ksiądz Bosko i jego „teatrzyk”, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, 9(67-78) 1987-1988, s. 67-78).

Zapraszamy do udziału w Dialogach o wychowaniu (7). Oprócz referatu ks. D. Bartochy SDB, dyrektora Dzieła salezjańskiego w Oświęcimiu, swoje świadectwo o rozumieniu misji teatru w wychowaniu i osobistych z tego płynących, doświadczeniach, zaprezentuje p. Róża Grzywacz, nauczyciel, animator teatru w Zespole Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu. Pokazane zostaną ponadto formy teatralne, realizowane praktycznie w oświęcimskim Zakładzie, szkole i w oratorium. Jako szczególny przykład łączenia dydaktyki i wychowania, uczniowie Zakładu przedstawią przygotowane pod kierownictwem p. Róży Grzywacz przestawienie teatralne w języku angielskim. Stałym elementem naszych Dialogów jest rzeczywisty dialog audytorium, nauczycieli i wychowawców, dotyczący prezentowanej tematyki. Dialog 7 wprowadza po raz pierwszy nowy element, którym będzie dialog z wychowankami, młodymi aktorami. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do zrozumienia, jak dzieci i młodzież postrzegają teatr w swojej edukacji i rozwoju.

 

W imieniu organizatorów:

dr hab. Sylwester Jędrzejewski sdb; mgr Róża Grzywacz

 

 

Zgłoszenia wyłącznie mailowe: sce@sdb.krakow.pl

Treść zgłoszenia:

– jednostka zgłaszająca: nazwa (szkoła, placówka, osoba indywidualna)

– ilość zgłoszonych osób

– osoba zgłaszająca (imię i nazwisko)

Udział w Dialogach 7 jest nieodpłatny; ze względów organizacyjnych zgłoszenia proszę przesłać, nie przekraczając terminu, do 5.04.2019.

 

Zaproszenie