Ksiądz Bosko żył i pracował w epoce bardzo głębokich i szybko następujących przeobrażeń, które tworzyły nowy porządek życia w wymiarze politycznym, społecznym i kulturowym. Zakres tych zmian był tak znaczny, że można w tym przypadku mówić o rewolucji cywilizacyjnej. Wiele stereotypów życia społecznego straciło swoją skuteczność i nie spełniało oczekiwań rozwiązywania rodzących się problemów. Dotyczyło to również systemów edukacyjnych. Propozycja wychowawcza Księdza Bosko okazała się zaskakująco skuteczna w tych trudnych czasach, ponieważ była bezpośrednią odpowiedzią na dobrze zreflektowane przez niego problemy związane z sytuacją społeczną.

Współczesne czasy również znaczone są silną dynamiką zmian i choć ich źródła można upatrywać w postępie naukowo-technologicznym, to dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia człowieka. Podobnie jak w czasach Księdza Bosko, również i dzisiaj, sprawdzone i skuteczne w innych epokach działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Również przed współczesną edukacją rodzi się wiele wyzwań. Współczesny nauczyciel staje w obliczu wielu trudności, których pokonanie domaga się nowych rozwiązań. Dzisiejsza edukacja potrzebuje głębokiej refleksji, dialogu pomiędzy różnymi środowiskami aby dobrze rozeznać problemy i sprostać współczesnym wyzwaniom.

Organizowane przez Salezjańskie Centrum Edukacyjne tegoroczne sympozjum pedagogiczne proponuje refleksję na temat: „Tożsamość nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości”, w czasie którego podejmie się poszukiwania odpowiedzi na szereg pytań związanych z występującymi trudnościami w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Sympozjum stanie się okazją do sformułowania głosu w zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ogólnopolskiej debacie o systemie oświatowym pod hasłem „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.
Sympozjum będzie miało miejsce w Krakowie w auli Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Tynieckiej 39 w dniu 9 kwietnia 2016 roku, o godz. 10.00.


Koszt udziału w sympozjum wynosi 30 zł oraz dodatkowo 20 zł dla uczestników korzystających z obiadu. Należność proszę wpłacać na konto:
Salezjańskie Centrum WDM, nr konta: 70124014441111000009355835,
z dopiskiem: Dialogi 4.
Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy proszę nadsyłać drogą elektroniczną na adres sce@sdb.krakow.pl do dnia 01 kwietnia 2016 roku.


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.
Z wyrazami szacunku,
ks. dr Wojciech Krawczyk

O konferencji