W bieżącym roku przypada dwusetna rocznica urodzin św. Jana Bosko, który znany jest jako bardzo skuteczny wychowawca młodocianych robotników dziewiętnastowiecznego Turynu. Jego metoda wychowania rodziła się z głębokiej znajomości potrzeb młodego człowieka leżących u podstaw jego integralnego rozwoju. Ks. Bosko był przekonany, że skuteczność wychowania warunkuje jakość relacji, która łączy wychowanka z wychowawcą oraz pozytywne oddziaływanie środowiska, w którym żyje młody człowiek.

We współczesnym świecie środowisko wychowawcze stało się bardzo złożone i różnorodne. Poprzez łatwo dostępne media komunikacji daleko bardziej przekroczyło granice środowiska lokalnego i łączy w sobie elementy nie tylko świata realnego, ale również tego wirtualnego tworzonego przez świat mediów. Młody człowiek w swoim życiu doświadcza bardzo intensywnego oddziaływania różnych środowisk, które w świecie znaczonym wielopłaszczyznowym pluralizmem niejednokrotnie prowadzi do zagubienia w życiu i egzystencjalnego chaosu.

Rodzi się potrzeba, aby tradycyjne środowiska wychowawcze jakimi są rodzina i szkoła, w istocie których zawarta jest troska o dobro nowych pokoleń, podjęły bardziej świadomą i skoordynowaną współpracę, by młodym ludziom pomagać budować solidny fundament życia osobistego i społecznego.

Z tego powodu tegoroczna edycja sympozjum «Dialogi 3» kieruje nasze rozważania na temat Współpracy z rodziną w wychowaniu.

W sposób szczególny zostanie podkreślona współpraca w relacji rodzina – szkoła, co znajdzie swój wyraz w wykładach pani prof. nadzw. dr hab. Teresy Olearczyk pt. Oczekiwania rodziców w kontekście współpracy z instytucjami wychowawczymi oraz pani dr Anny Błasiak pt. Współpraca instytucji wychowawczych z rodziną.
Zgodnie z formułą organizacji Dialogów o wychowaniu w programie sympozjum będzie miejsce na konwersatoria, w których wezmą udział przedstawiciele różnych środowisk wychowawczych: szkoły, parafii, rodziny.


O konferencji