KONKURS FOTOGRAFICZNY “WYCHOWANIE PO CHRZEŚCIJAŃSKU”

Fotografie lub cykle fotografii powinny pokazywać sytuacje gdzie:
na wychowanie młodzieży podstawowy wpływ ma chrześcijaństwo lub kontrasty wynikające z zagrożeń współczesnego świata.

1. Organizatorem konkursu jest Inspektoria Krakowska Towarzystwa Salezjańskiego.
2. Właściciel strony www.dialogi.donbosco.pl to Inspektoria Krakowska Towarzystwo Salezjańskie, 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 8
3. Konkurs jest otwarty dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym.
4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Prace fotograficzne należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną, w temacie maila należy wpisać “konkurs fotograficzny”
7. Prace w formacie JPG o wymiarach nieprzekraczających 5 MB, należy nadsyłać na adres: dialogi@donbosco.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
8. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), będą dyskwalifikowane.
9. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
10.Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
11. Zdjęcia należy nadsyłać od 20.03. do 07.04. 2013 r.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.04.2013 r.
13. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
14. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.dialogi.donbosco.pl w miesięczniku “Don Bosco” i na innych stronach www Inspektorii Krakowskiej
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Inspektorii Krakowskiej Towarzystwa Salezjańskiego.
16. Organizatorzy przewidują :
1 nagrodę główną – statyw 160 cm oraz 2 równorzędne nagrody dodatkowe, którymi będą karty pamięci Secure Digital o pojemności 16 GB.
17. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
18. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.


Konkurs